O CENTRUM

WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE Centrum Badań nad Problematyką Kobiet i Płci!

Centrum (Centre for Women’s and Gender Research) działa na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Zostało powołane w 2020 r. z inicjatywy dr hab. Anety Ostaszewskiej. Jego celem jest przede wszystkim integracja i intensyfikacja działań badawczych, naukowych oraz dydaktycznych w obszarze problematyki kobiecej i płci na WSNSiR.

Idea Centrum skupiona jest wokół problematyki kobiecej i płci kulturowo-społecznej (gender), zarówno w wymiarze społecznym, jak również edukacyjnym, historycznym, kulturowym i prawnym. Ze względu na specyfikę WSNSiR, szczególnie istotna i zarazem wpisana w charakter Centrum jest interdyscyplinarność w organizacji oraz prowadzeniu badań i działań naukowych.

Dwa kluczowe zadania Centrum to gromadzenie i transmisja różnorodnych zasobów wiedzy. Realizacja tych zadań odbywać się będzie w oparciu o prowadzenie badań, z uwzględnieniem poziomów mikro, mezo i makro (lokalnego, krajowego i globalnego), oraz wdrażanie inicjatyw edukacyjnych o charakterze akademickim i społecznym.

Główne działania Centrum:
• interdyscyplinarne badania naukowe,
• udział w międzynarodowych projektach badawczych,
• współpraca międzynarodowa, w tym aktywny udział w programie mobilności Erasmus+,
• organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów,
• programy dydaktyczne na poziomie studiów 1 i 2 stopnia oraz kształcenie doktorantów/ek, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego;
• popularyzacja postulatów równości płci, praw kobiet i polityki antydyskryminacyjnej w Polsce i na świecie.

Realizacja tych działań pociąga za sobą również aktywną współpracę Centrum z otoczeniem społecznym i gospodarczym (szczególnie organizacjami pożytku publicznego) oraz uczestniczenie w życiu publicznym i kulturalnym.

W zakresie dydaktyki oferta Centrum dotyczyć będzie zarówno seminariów dyplomowych (licencjackich i magisterskich), jak i zajęć o charakterze fakultatywnym (w tym zajęcia ogólnouniwersyteckie) prowadzonych w języku polskim i/lub angielskim. Priorytetem będzie również włączanie studentów/ek i doktorantów/ek w działania Centrum, w tym projekty naukowe.

Z członkiniami zespołu Centrum można się zapoznać w zakładce Zespół.

Przynależność do Centrum oraz współpraca odbywają się na zasadzie dobrowolności. Osoby zainteresowane afiliacją zapraszamy do kontaktu mailowego.

 

Informacje archiwalne